01
02
Nyheter  /   Info   /   Innmelding   /   Bilder   /   været   /   LinkerKontakt   /   Dokumenter
04
05
01

Årsmøte

Som det fremgår av referat fra Styremøte 20.1.11 ble det bestemt å innkalle til Årsmøte den 24.2.11.  Her er innkallingen;

                                                                  INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Det innkalles herved til årsmøte i Kristiansand Motorcross Klubb, torsdag 24. februar, 2011,

Kl 18.00 i Klubbens lokaler i sørlandsparken.

 

Saksliste;

 

1.      Godkjenne de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

 

2.     Godkjenne innkalling og saksliste.

 

3.     Velge møteleder, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 

4.     Godkjenne årsmelding og regnskap.

 

5.     Behandle styrets forslag til Budsjett for 2011.

 

6.     Fastsette medlemskontingent for 2012.

 

7.     Behandle klubbens Organisasjonsplan.

 

8.     Behandle innkomne forslag og saker. 

Husk at slike må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet skal avholdes.

 

9.     Foreta følgende valg;

 

-        Supplerings medlem til styret med funksjon som økomomiansvarlig (ingen øvrige styremedlemmer på valg).

-        2 revisorer

-        Valgkommite

 

På grunn av stor utskiftning i 2010 hvor kun 2 styremedlemmer fra 2009 fortsatt sitter, ble Styret enig om å ikke velge nye medlemmer til styret for å bevare noe kontinuitet.

 

Posted on 24 Jan 2011 by terje

Styremøte torsdag 20 januar

Det ble avholdt styremøte i klubben, torsdag 20 januar i klubbhuset på banen.  Her er referatet fra møtet ;

                    REFERAT FRA STYREMØTE

TORSDAG 20 JANUAR, 2011,

 

            Tilstede fra styret;  Anette Belland, Terje Eriksen, Terje Heiseldal

 

 

1.      Årsmøte

Styret vedtok å innkalle til Årsmøte i klubben torsdag 24 februar, 2011, kl 18.00 i Klubbens lokaler.  

Årsmelding, årsregnskap og budsjett for 2011 fremlegges på årsmøtet.

 

2.     Kristiansand Modell Bil Klubb (KMBK)

Styret vedtok å åpne for å inngå et samarbeid med KMBK.  Terje Heiseldal lager et utkast til avtale mellom klubbene som styret gjennomgår og godkjenner før det presenteres Modellbil klubben.

 

3.     Sponsorarbeid

Styret vedtok å prioritere dette arbeidet og at det iverksettes så snart dokumentasjonen er i orden.  Alle klubbens medlemmer som kan kontakte potensielle sponsorer vil bli tildelt sponsorpakker og nødvendig instruksjon.  Alt sponsorarbeid skal koordineres av klubbens formann slik at ikke samme sponsoren blir forespurt flere ganger.

Det ble understreket at dette arbeidet er det viktigste vi kan gjøre for klubben da økonomien i klubben tilsier at uten sponsormidler vil dette gå ut over aktiviteten i 2011.

 

4.     Utbedring på banen

Det er flere oppgaver på og rundt banen.  Styret vedtok allikevel å vente med ytterligere planlegging og prioritering da slikt arbeid i hovedsak vil kunne gjøres når sesongen starter.  Styret vedtok imidlertid at det er områdets utseende som skal prioriteres når dette arbeidet starter.

 

5.     Maskiner

Styret vedtok følgende;

-         Klubben forsøker å annonsere både traktor og hjullaster på Finn.no for å sondere hva vi kan få i pris.

-         Dersom ønsket pris oppnås selges både traktor og hjullaster

-         Klubben kjøper ny (brukt) traktor

-         Klubben leier inn andre typer maskiner ved behov (f.eks, hjullaster)

-         Det skal også forsøkes å kombinere leieavtale med sponsoravtale.

Det ble imidlertid understreket at dette selvsagt er avhengig av at klubben klarer å generere sponsorinntekter.  Dersom dette ikke er mulig vil det heller ikke la seg gjøre å oppnå det som er foreslått.  Styret vedtok derfor å ta saken opp til ny vurdering når resultatet av sponsorarbeidet og annonsering er kommet lengre.  Dette skal allikevel skje i løpet av de nærmeste uker.

 

6.     Rekruttering

Møtet hadde også en generell diskusjon om klubben for å analysere mulige årsaker til det relativt lave medlemstallet.  Følgende årsaker ble nevnt;

-         Klikkdannelser og usosial oppførsel mot nye som kommer til banen.

-         Manglende ”mottaksapparat” og lite informasjon til nye som kommer. 

-         Uorganisert avvikling av kjøring, ofte uten synlig ledelse /aktivitetsleder.

-         Lite eller ingen sosiale aktiviteter utenom kjøring på treningsdager.

-         Ingen ekstern markedsføring av klubben.

-         Klubbens medlemskontingent er for høy.

 

 

 

 

 

Styret konstaterer at det dessverre er en utbredt oppfatning at klubben ikke er særlig imøtekommende overfor nye som kommer til banen.  Styret ser svært alvorlig på dette og ønsker sterkt å bidra til at det skapes en holdningsendring blant klubbens medlemmer overfor nye medlemmer som ønsker å starte med Motorcross. 

 

Styret vedtok derfor å iverksette følgende tiltak;

 

-         Det skal arbeides konkret med klubbens etablerte medlemmer både barn og voksne for å endre holdningen og være mer imøtekommende og aktivt ta kontakt med nye medlemmer som kommer til vår klubb og bane.

-         Det skal etableres en ”mottaksordning” som består både av skriftlig materiell samt en generell gjennomgang av klubben, sporten, ordninger osv, i form av en gjennomgang sammen med nye medlemmer.

-         Det skal alltid være en godkjent aktivitetsleder på banen for å overse kjøring.  Aktivitetsleder skal ha gul vest og skal opptre i tråd med regelverk.  Dersom det ikke er slik aktivitetsleder på banen skal all kjøring bli stanset umiddelbart og banen bli stengt inntil aktivitetsleder er ankommet.

-         Verkstedklubben på torsdager skal gjeninnføres.  Det betyr minimum 1 voksen tilstede, vaktliste utarbeides.

-         Styret vurderte også klubbens medlemskontingent.  Tilbakemeldinger indikerer at klubben har mistet medlemmer på grunn av for høy kontingent.  Styret besluttet derfor enstemmig å redusere medlemskontingenten til Kr 600,- for Senior, Kr 400 for Junior og beholde Kr 300 for Støttemedlemmer.  Det skal også skrives en forklaring til klubbens medlemmer om dette på klubbens web sider.

 

 

Møtet ble deretter avsluttet.

 

 

 

 

 

_________________________________                                            _________________________________

                  Terje Heiseldal                                                                                                  Geir Solvik

                   Formann                                                                                                          Nestformann

 

 

 

 

__________________________________                                          _________________________________

            Terje Eriksen                                                                                                    Anette Belland

              Styremedlem                                                                                                  Styremedlem

 

 

 

__________________________________                                          _________________________________

            Thomas Jørgensen                                                                                       Unni Solvær

               Styremedlem                                                                                              Styremedlem          

               (ikke tilstede)                                                                                              (ikke tilstede)

 

Posted on 23 Jan 2011 by terje

Styremøte Torsdag

Hei alle!!  Vi hadde kjøring med hele 2 personer i dag...  Tror det var greit for de som kjørte i alle fall.  Regner med at vi nå må avvente noe da det ssmelter veldig og skal bli kaldt igjen.

Som tidligere nevnt skal vi ha styremøte om noen dager, Torsdag kl 18.00 for å være nøyaktig.  Husk at disse styremøtene er åpne for alle og denne gang har vi noen viktig saker å gå igjennom.  Følgende skal behandles;

                                                                  INNKALLING TIL STYREMØTE

 

Det innkalles herved til styremøte i Kristiansand Motorcross Klubb, torsdag 20 Januar, 2011,

Kl 18.00 i Klubbens lokaler i sørlandsparken.

 

Saksliste;

 

1.      Årsmøte

 Forberedelse til årsmøte.  Fastsetting av dato, utkast til årsmelding, årsregnskap samt budsjett for 2010.

 

2.     Kristiansand Modell Bil Klubb (KMBK)

Styret bes ta stilling og fatte vedtak om eventuelt samarbeid med Kristiansand Modellbil Klubb.  De ønsker å bruke barnebanen når denne ikke er i bruk av oss, samt på sikt få en egen bane innenfor ”vårt” område.  Dersom dette vurderes positivt må det utarbeides en samarbeidsavtale.

 

3.     Sponsorarbeid

Sponsorarbeid må startes og styret kan fatte vedtak om at dette skal gjøres og anmode om støtte fra de som har mulighet.  Jeg skal inkludere utkastet til Sponsor dokumentasjonen til dere alle sammen med styreinnkallingen slik at dere også kan komme med forslag hvis dere har innspill.

 

4.     Utbedring på banen

Det er selvfølgelig forbedringsarbeid å gjøre på og rundt banen.  Slik vil det sikkert alltid være men vi bør ta noen ”tak” slik at vi får unnagjort mange småting som ikke nødvendigvis er mye arbeid men vil gi svært synlige resultater.  Se vedlagt liste over oppgaver.

 

5.     Maskiner

Styret må også behandle situasjonen med hensyn til Klubbens maskiner.  Vi utreder forløpende forskjellige løsninger på dette og har flott drahjelp fra flere kompetente personer.  Jeg tar derfor sikte på at vi har helt konkrete forslag å forholde oss til på styremøte og skal forsøke å sende ut mest mulig oppdatert informasjon i forkant.  Dette blir i henhold til slik Styremøtet delegerte denne saken i fjor høst.

 

6.     Rekruttering

Jeg ønsker også en generell diskusjon om klubben.  Jeg har selv hele tiden hatt på følelsen at de 300 ”og et eller annet” medlemmene vi hadde ikke helt samsvarer med realitetene.  Det viser seg at klubben var 82 betalende medlemmer i 2010 !!      Jeg ønsker en diskusjon om a) hva skyldes dette? Og b) hva kan vi gjøre for å rette på denne situasjonen? 

Jeg håper derfor alle kan tenke litt over saken før møtet slik at vi kan få en litt presisert diskusjon som kan resultere i konkrete tiltak for å eventuelt rekruttere flere medlemmer.

 

7.     Eventuelt

 

 

 

Vedlegg:        

-        Utkast budsjett 2011

-        Arbeidsplan

-        Sponsorpakke

mvh

 

Terje

Posted on 15 Jan 2011 by terje

Kjøring Lørdag 15. Januar

Jeg har fått ønsker om åpning av banen igjen til helgen og det skal vi selvsagt gjøre....

Vi åpner da fortinnsvis på Lørdag ettersom det er meldt regn på søndag.  Vi skal forsøke å rydde bort litt snø slik at det er farbart både for de med og de uten pigg...

Vi starter da kl 12.00 på Lørdag førstkommende (15.1).

Vel møtt!!

PS; Vi vil sannsynligvis også avholde et Styremøte neste torsdag 20 januar, kl 18.00.  Jeg gir dette forhåndsvarselet nå slik at dere kan planlegge.  Husk at også styremøtene er åpne for alle og vi ser helst at flest mulig kommer.  Sakliste vil bli postet her om noen dager.

Hilsen

 

Terje

Posted on 13 Jan 2011 by terje

Kjempegøy!!!

Det virker som kjøringen i dag nyttårsaften var en suksess....

Alle hadde det kjempegøy selv om det var vanskelig, tungt, mange "tryn" og massevis av røde ansikter....

Vi skal bearbeide banen litt mere og så åpner vi igjen på Søndag.

Finn fram lange underbukser og fyr opp sykla gutter....

mvh

 

Terje

Posted on 31 Dec 2010 by terje

NYTTÅRSKJØRING !!!

Hei alle sammen.  Håper alle har hatt en riktig god jul og er fornøyd med det nissen hadde å tilby alle snille gutter....

For alle dere som ønsker en mulighet til å svi av litt julefett har vi en hyggelig liten nyhet;

Banen åpner for kjøring på FREDAG (Nyttårsaften)Kl 12.00 og på SØNDAG Kl 12.00 !!

Det er meldt fint vær og forholdsvis varmt  (-1 og -2 grader) så været skal ikke bli noe problem.  Banen er selvsagt is og snølagt men vi kjører bort det værste av snøen på banen slik at det går an å kjøre også uten piggdekk (men med vett...). 

Jeg setter på varmen i klubbhuset vårt slik at alle har en varmestue og pauserom (denne gangen tror jeg faktisk vi skal få det til også..)

Terje Eriksen vil være aktivitetsleder og kjenner jeg ham rett får alle noen formanende ord med på kjøpet helt gratis....

Vi ses på Fredag.  Fint om dere som leser dette tar noen telefoner til andre slik at alle er klar over hva som skjer.

MVH

Terje

Posted on 28 Dec 2010 by terje

Hei Alle;

Sender noen utvalgte ord og tanker i disse travle førjulstider.  Kanskje noen dropper innom og kikker litt og da kan det jo være hyggelig å se at det skjer noe her også til tross for årstiden.

Selv i disse vintertider skjer det litt allikevel og jeg skal forsøke å oppsummere litt;

-        Vi har for tiden dialog med ”modellbilklubben” som er blitt ”bostedsløse” etter utbyggingen av speedwaybanen.  Vi ser på muligheter for at de også skal kunne bruke deler av vårt område i tider hvor banen ellers ikke brukes.

-        Det blir også i år snøscooterkjøring dersom forholdene (dvs nok snø) tillater det.  NMK har i sin avtale med oss en klausul om at det skal kunne åpnes for slik kjøring og det ser vel slik ut også i år.  Det skal utarbeides en avtale slik at forholdene rundt slik kjøring fastsettes klarere samt at det ikke fører til utsettelse av sesongstart for oss selvsagt.

-        Ellers har som de fleste kanskje har fått med seg traktoren brutt sammen.  Reparasjonen vil koste anslagsvis Kr 25.000,- og er et direkte resultat av dårlig vedlikehold over flere år.  Dette er dessverre et gjennomgående problem med både traktor, hjullaster og vannvogn.  Vi ligger an til å få utgifter for reparasjoner av utstyr og maskiner i 2010 på over Kr 80.000,-  !!!  Det sier seg selv at det klarer vi ikke ett år til.  Vi vurderer derfor drastiske tiltak løpende.

-        Økonomien i klubben er ikke bra.  Store investeringer i baneutbygging og transponderanlegg har gjort solide innhugg i en solid kassebeholdning. Det er forståelig nok, og slik jeg ser det er det bedre for klubben å ha en god bane og gode fasiliteter enn en stor kassebeholdning. Det er allikevel nødvendig å prioritere knallhardt i 2011.  Som de fleste sikkert vet skal klubben vår betale Kr 25.000,- til NMK også i 2011 slik at ca halvparten av våre medlemspenger går til å betjene denne forpliktelsen.  Vi ser også her på hvordan vi kan løse denne situasjonen på best mulig måte.

-        Vi skal i Januar starte et stort arbeid med å skaffe sponsormidler som et av tiltakene for å forbedre økonomien i klubben vår.  Dette vil kunne hjelpe til med å sikre godt vedlikehold av banen, få på plass de siste deler av fasilitetene våre og sikre at vi kan opprettholde tilbudet til alle dere som kjører.  Vi ønsker derfor hjelp av flest mulig i dette arbeidet og jeg skal komme tilbake til dette spesielt i løpet av romjulen.

-        Jeg registrerer også at det er flere som reiser til Danmark og kjører innendørs nå i vinter.  Dette er en flott mulighet og jeg vil i den forbindelse bare oppfordre alle til å snakke med hverandre om det slik at flest mulig reiser sammen og kanskje deler plasser osv.  På den måten blir det billigere for alle. 

 

Vel, dette var litt mer enn det jeg hadde tenkt selv om det er flere saker som ligger på bordet skal jeg ikke bruke mer tid på det.  Jeg håper alle får en riktig fin juletid og vil benytte anledningen til å takke alle for året som gikk.  Vi skal forsøke å gjennomføre årsmøte tidlig i 2011 og det vil da bli flere som vil bli satt skikkelig pris på uten at jeg vil gå i detaljer på det ennå.

Ha en riktig God Jul og et skikkelig Godt Nyttår alle sammen!

Mvh Terje

Posted on 16 Dec 2010 by terje

I dass...

Det ble dessverre ikke noe av kveldens samling i klubbhuset da varmepumpen ikke varmet...

Jeg startet pumpen allerede torsdag kveld for å være sikker men da jeg kom til banen i kveld var det like kaldt inne som uteangry..

Jeg håper imidlertid at vi fikk varslet alle i tide selv om noen allerede var begynt å kjøre.  Uansett beklager jeg at dette gikk i dass men vi får vurdere om vi skal forsøke igjen dersom vi får pumpen til å virke som den skal.

Jeg skal forsøke å få den i gang igjen i morgen så skal jeg gi en tilbakemelding over helgen..

mvh

Terje

Posted on 26 Nov 2010 by terje

Samlingskveld Klubbhuset Fredag 26 November kl 19.00

Minner bare igjen om vår uformelle samling i klubbhuset førstkommende Fredag 26.11 klokken 19.00.

Det ser allerede ut til at vi blir minst 12 - 15 stykker og jeg håper flere kommer men bare ikke har klart å få fingerene ut for å gi beskjed.  smile

Til dere som kommer vær vennlig å melde fra til andre dere kan tenke som ikke har lest nettsiden eller ikke er klar over dette.  ville vært fint om alle kunne hjelpe å spre det slik at vi blir flest mulig.

Til dere foreldre som har tenkt å "dumpe" den håpefulle for etpar timer, vil jeg sterkt anmode om at dere også blir tilstede.  Vi er alltid avhengige av foreldre som er med og stiller opp og dere er like viktige som "gutta" er for at "ting skal gå i hop"...

mvh

Terje

Posted on 24 Nov 2010 by terje

Kjøring..

Så må vi innse at stillheten har senket seg over banen for denne sesongensad...

Med mindre været slår om igjen og blir mildere er det ikke forsvarlig å kjøre.  Det er frost, is og i tillegg ventet snø i helgen.  Sånn er det bare når vi bor her oppe på berget..

Vi er allikevel noen stykker som skal opp på banen på lørdag for å stenge vann, rydde litt og ikke minst kjøre vekk endel søppel som har samlet seg.  Hvis noen kan være behjelpelig med å ta en tur rundt 12.00 tiden med en tilhenger ville jeg satt stor pris på det.  Det er bare snakk om en enkel tur ned på søpla med noen søppelsekker og litt annet smårask.  På den måten slipper det å bli mye på noen få stykker...

Ellers minner jeg om neste FREDAG 26 NOVEMBER KL 19.00 i klubbhuset.  Da har vi en kveld med litt pizza og brus og snakker litt om diverse ting og hygger oss frem til Kl 21.00.  Fint om alle som kommer sender en SMS eller mail til Geir  eller meg.  Kontaktpunkter finner du lengre nede på siden.

MVH

 

Terje

Posted on 18 Nov 2010 by terje

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next >>

Content Management Powered by CuteNews
//Hymax-logo //StatNett-Logo